Prawo do odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z regulaminem sklepu internetowego Erotop.pl [regulamin] , klientem Sklepu [dalej Klient] może być wyłącznie:
• pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
• osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu.

2. Sklep ze względu na rodzaj prowadzonej działalności wyklucza możliwość zawierania umów z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami) (§6 pkt.2 regulaminu)

3. Na podstawie art 558 kodeksu cywilnego odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi jest wyłączona.

4. Na podstawie art. 545 par 2 kodeksu cywilnego w razie przesłania towaru na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

5. Reklamacje należy kierować na adres email określony w paragrafie 1 podając następujące dane: imię, nazwisko, nazwa, adres, data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data wykrycia wady, rodzaj wady, roszczenie, potwierdzenie istnienia wady w chwili wydania rzeczy, dane kontaktowe (email), oraz ewentualne zdjęcia i inne informację mogące
mieć wpływ na proces reklamacji.

6. Sklep ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych.

5. Wszelkie spory powstałe na gruncie zawartej umowy sprzedaży/dostawy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sklepu.